การบรรยายหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) และ intERLab , AIT จัดการบรรยายในหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib จาก Stanford University ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จากซ้ายไปขวา – ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย , Professor Oussama Khatib , ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต , ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
Professor Oussama Khatib กำลังบรรยาย
บรรยายกาศการถาม/ตอบ